- en utvärdering för Länsstyrelsen i Gävleborg

Länsstyrelserna har i uppdrag att ansvara för åtgärdsprogram för miljömålen på länsnivå men uppdraget är inte så tydligt när det kommer till  hur arbetet ska genomföras. Det finns därför inte något självklart sätt att arbeta med miljömålsarbetet på regional nivå. När Länsstyrelsen i Gävleborgs län tog fram åtgärdsprogrammet baserat på de regionala miljömålen var man en av de första länsstyrelserna i landet att arbeta på  det sättet. Idén med överenskommelsen uppstod då man funderade på hur ansvaret för genomförandet skulle kunna struktureras.

Under 2009  tecknade alla länets kommuner samt Region Gävleborg, Gästrike Återvinnare, Gävle Energi, Landstinget Gävleborg, Naturskyddsföreningen  och länets samlade taxibolag överenskommelser med Länsstyrelsen. Vid undertecknandet samlades landshövdingen och några av de högst  ansvariga politikerna och tjänstemännen på slottet. Länsstyrelsen bjöd i samband med detta in media som också uppmärksammade det hela.

Den här utvärderingen av arbetet med överenskommelserna bygger på intervjuer med någon representant, beslutsfattare eller tjänsteman, i de  organisationer som deltagit. I rapporten utvärderas arbetssättet med överenskommelser. Utvärderingen utgör en viktig grund för fortsatt arbete  med det nya åtgärdsprogram som kommer att gälla från 2014–2020.

I de flesta fall har överenskommelsen inte bidragit till att ytterligare miljöåtgärder har genomförts. En förklaring är att överenskommelsen inte  föregicks av någon demokratisk process. Allt gick lite för fort. Tjänstemän på kommun och länsstyrelse tvingades göra det enkelt för sig och  valde därför att ta med de åtgärder som kommunerna redan jobbade med. Beslutet blev en formsak och dokumentet var inte bindande på  något sätt. En annan förklaring är Länsstyrelsens bristande resurser. På grund av ekonomiskt svåra år tvingades Länsstyrelsen skära ner på  verksamheten som helhet under några år och då drabbades även miljömålsarbetet.

Det har inte förekommit någon aktivitet relaterad till överenskommelserna under de här åren, förutom den uppföljning som gjordes vintern  2011. De flesta är trots detta positiva till överenskommelsen som arbetsmetod. En förklaring är förmodligen att man tror på idén som sådan. Det är dock inte självklart hur överenskommelsen ska integreras i det befintliga miljöarbetet ute i de olika organisationerna. Några menar att det skulle ha varit bättre att göra en överenskommelse kring en eller ett par frågor där det finns tydliga behov av regional samverkan. Om arbetet  med överenskommelserna fortsätter tycker de flesta, såväl politiker som tjänstemän, att det ska kombineras med någon form av aktiviteter  kopplade till miljömålen till exempel föredrag eller workshops.

Förutom att bidra till det konkreta förändringsarbetet var Länsstyrelsens mål att  synliggöra miljöarbetet i länet. Detta uppfattar i princip alla som något positivt. Det tycks dock inte finnas någon tydlig idé om vad det är som ska synas och vem som ska nås? Är det allmänheten? Eller är det politiker och tjänstemän som ska inspireras av varandra? Man kan fråga sig om det faktum att det pågår ett miljöarbete i länet är värt att  synliggöra, oavsett hur bra eller bristfälligt det är, och vem som i så fall vinner på det. 

Extra information