Priserna på jordbruksmark ökar, inte bara i Sverige, utan också i stora delar av Europa. I Spanien är det i stort sett omöjligt för nya, unga lantbrukare att köpa mark. I vissa delar av södra Spanien ligger genomsnittspriserna kring 500 000 kr per ha för mark med möjlighet till bevattning. Terra Franca är en av de aktörer som jobbar för att unga människor, utan tillgång till kapital, ska få tillgång till mark.

– Vi förmedlar kontakter mellan lantbrukare och markägare men organisationen kommer också att fungera som mellanhand för arrenden, säger Vanesa Freixa, en av initativtagarna.

Hittills har arbetet till stor del handlat om att hitta markägare som vill arrendera ut sin mark och att formulera fungerande avtal med markägare och arrendatorer. Nu håller de på att förhandla om de två första gårdarna.

Tanken är att Terra Franca ska kunna erbjuda odlarna förmånliga arrendepriser och en viss säkerhet, i form av långa arrenden. Markägarna å sin sida får en garanti för att jordbruksmarken bevaras och brukas enligt agroekologiska principer.

– Våra samarbetspartners är till exempel barn vars föräldrar har slutat med lantbruket och som inte själva vill ta över. De vill inte sälja men de vill stödja ett hållbart lantbruk.

Vanessa jobbar sedan många år med Escola de Pastors de Catalunya, en utbildning för unga människor som vill börja med lantbruk. Fokus har legat på betesdjur och mejeriproduktion som är det traditionella i den här regionen, som sträcker sig ända upp i Pyrenéerna. Det är en sex månader lång, praktisk utbildning och många av dem som söker har ingen tidigare erfarenhet av lantbruk. En stor grupp kommer från den urbana medelklassen och väljer det här framför annan karriär.

– De är väldigt motiverade, säger Vanesa. Många har gått och drömt om det här i många år och vetat att det är det här de vill göra. När de till slut vågar ta steget blir de ofta väldigt nöjda.

Av de 100 studenter som avslutat utbildningen jobbar ungefär hälften inom lantbruket. De som har en egen gård har tagit över den från någon i familjen. De övriga arrenderar mark som de hittat genom att de letat länge och frågat runt. En enda person hade möjlighet att köpa en egen gård.

– När vi startade utbildningen visade det sig snart att tillgången till mark var det absolut största hindret för att folk skulle komma igång. Det var så arbetet med Terra Franca startade.

Inspirationen kommer från den franska organisationen Terre de liens som köper upp mark och gårdar som de sedan arrenderar ut. Där kommer pengarna till största delen från allmänheten som köper andelar i bolaget som i sin tur köper upp marken med tillhörande fastigheter. På sju år har de fått in mer än 400 miljoner svenska kronor i investeringar och ca 50 miljoner i gåvor. På det här sättet har de kunnat köpa 120 gårdar med nästan 3000 ha mark.

– Här, i Katalonien, är det i princip omöjligt att köpa mark, säger Vanesa. Det är väldigt lite mark som säljs. Många hoppas fortfarande att ekonomin och byggindustrin ska komma igång och att de ska kunna sälja marken dyrt. Man konkurrerar också, som på många andra ställen, med bankerna och de stora jordbruksföretagen som ser jordbruksmarken som en säker investering.

I Frankrike är marknaden reglerad på ett helt annat sätt vilket resulterat i betydligt lägre priser än i grannländerna, i genomsnitt kring ca 60 000 kr per ha. Redan på 60-talet genomfördes en reform för att bevara de mellanstora jordbruken och undvika alltför stora enheter. Men trots det är utmaningarna desamma där som i Spanien och övriga Europa. Enheterna blir större och det krävs alltmer kapital för att hänga med i utvecklingen. Det är pengar som unga, nya lantbrukare inte har.

______________________________________________________________________________________________

Lite fakta

Ungefär 60 % av alla enskilda lantbruksföretag drivs av personer över 55 år. Enligt LRF's rapport Kapital till jordbruket kommer ungefär 1,7 miljoner hektar att behöva övertas av yngre lantbrukare de kommande 15 åren. Det sammanlagda värdet är över 100 miljarder kronor.

Europeisk samverkan inom Access to land

Terra Franca, Terre de liens och flera andra europeiska organisationer samarbetar inom nätverket Access to land. Nätverket och de lokala organisationerna jobbar för att bevara jordbruksmark och för att främja en agroekologisk produktion för en lokal marknad. Man vill också underlätta för unga människor som vill börja med lantbruk.

http://www.accesstoland.eu/

http://www.terrafranca.cat/

http://www.escoladepastorsdecatalunya.cat/?lang=en

Först publicerad i ATL, 2017

Extra information